material for plaster

येथून आपण गिलावासाठी लागणारे मटेरियल पाहुशकता

material for brick work

विट बांधकामासाठी लागणारे मटेरियल येथून पाहू शकता

material for Tiels fiting

फरशी फिटिंगसाठी लागणारे मटेरियल येथून पाहू शकता

material for Slab

स्लब ला लागणारे मटेरियल येथून पाहू शकता

Step calculation for staircase

येथून आपण किती जागेत किती स्टेप बसुशकतात ते पाहू शकता